Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.e-z-o.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://e-z-o.com/aszf és letölthető az alábbi linkről: ászf letöltése

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Ezo Flow Srl.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye: 1 Aleea Teilor, Odorheiu Secuiesc 535600, Románia
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@e-z-o.com
Cégjegyzékszáma: J19/97/2018
Adószáma: 38954018
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Microware HungaryKft.
tel:+36-1-432-3236
fax:+36-1-432-3237
e-mail: domreg@microware.hu

2. Szerződő felek

Hatályos: 2018. Juni 1-től visszavonásig

 

 

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az EZO FLOW SRL Rendezvények. (1 Aleea Teilor, Odorheiu Secuiesc 535600, Románia, Cégjegyzékszáma: J19/97/2018, Adószáma: 38954018), (továbbiakban: EZO FLOW ) által szervezett és megrendezésre kerülő tudatossággal, önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamokon, előadásokon, workshopokon, fesztiválokon, táborokban (továbbiakban: Rendezvény) a belépővásárlók (továbbiakban: Vásárlók) és látogatók (továbbiakban: Látogatók) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint az EZO FLOW és a Látogatók (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

2.2 Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Rendezvényen való részvételre, az EZO FLOW és a Látogatók közötti jogviszonyra. Az EZO FLOW jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapján (e-z-o.com/aszf), mely ott elolvasható és kinyomtatható, illetve elérhetővé teszi a székhelyén és a Rendezvény belépési pontjain (helyben olvasható).

 

 

3. Fogalom meghatározások

Rendezvény: EZO FLOW által szervezett bármilyen témájú, de általában önismerettel, tudatosságal és önfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyam, előadás, workshop, tábor;
- Tábor: EZO Tábor – A Tudatosság, Nyitottság több napos, adott időben és helyen megrendezésre kerülő előadó-művészeti – zenei, szórakoztató, kulturális, mozgás – programok és más szolgáltatások összessége;
- Vásárló: az a természtes vagy jogi személy, aki adott Rendezvényre belépőt vásárol;
- Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz;
- Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet EZO FLOW vagy szerződéses partnerei a Rendezvényen akár ingyen, akár ellenérték fejében a Látogatók számára hozzáférhetővé tesznek.
- Belépő: EZO FLOW által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító (akár ingyenes, akár költségtérítéses), a belépővásárlás során adott igazolás, mely lehet e-ticket, napijegy, belépőjegy, tiszteletjegy, stb. (egyedi azonosításra alkalmas, sorszámozott voucher);
- Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó dokumentum, amely a Rendezvénynek helyet adó terület/terem/cég saját szabályait tartalmazza és elérhető EZO FLOW, vagy a Rendezvénynek helyet adó cég honlapján, valamint igény esetén betekintésre a Rendezvények helyszínén.

4. Az ÁSZF hatálya

4.1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól

4.2. Látogató tudomásul veszi, hogy EZO FLOW a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, EZO FLOW által alkalmazott munkafolyamatok változása; hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. A módosítások az EZO FLOW honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a módosítás a 4.2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az 5. pont szerinti belépővásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Látogató jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Látogatót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

5. Szerződéses jogviszony

5.1. A Belépő ellenértékének megfizetésével és a Belépő EZO FLOW általi átadásával a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. EZO FLOW a Látogató részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.

5.2 A Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét EZO FLOW mint szervező és rendező alakítja ki, de azok tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Látogató számára, a műsorváltozás jogát fenntartja. Mindazonáltal EZO FLOW mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, vagy a korábban kommunikált és elmaradó programok hasonló színvonalú programmal való pótlására.

6. Belépő, belépő vásárlás

6.1. A belépőárak az EZO FLOW honlapján olvashatók.

6.2. Az elektronikus úton történő belépővásárlás
EZO FLOW saját weboldalán működő kényelmes és biztonságos online fizetést a Copyright Barion Payment Zrt. További tájékoztatás az alábbi linken elérhető: Barion tájékoztatás Vásárló bankkártya adatai EZO FLOW nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Vásárló átirányítjuk az Barion Rendszer fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem EZO FLOW oldalán. Vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának EZO FLOW semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. Amennyiben Látogató EZO FLOW oldalán keresztül vásárol, úgy a szükséges adatok megadása és a sikeres pénzügyi teljesítés után EZO FLOW e-mailben küldi ki a Vásárló belépőjét pdf formátumban a rendelés során megadott e-mail címre. Vásárló a vouchert akár kinyomtatva, akár az arra alkalmas elektronikus készülékén (telefon, i-pad, tablet, laptop) köteles Rendezvényre való belépéskor bemutatni, amely alapján a belépésre jogosító karszalagot a belépőkapunál megkapja.

6.3. Személyesen történő belépővásárlás
EZO FLOW a személyes belépővásárlásra a honlapján megadott helyszíneken biztosít lehetőséget, az ott megadott nyitvatartási időben, készpénz ellenében. Vásárló vagy Látogató köteles a belépőt a Táborba való belépéskor bemutatni, amely alapján a belépésre jogosító karszalagot a regisztrációnál megkapja.

6.4. Karszalag
A belépés után a belépőhöz kötődő jogokat és kötelezettségeket a karszalag testesíti meg, melynek épségét, viselését EZO FLOW és közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) jogosultak a beléptető kapuknál és a Tábor egész területén ellenőrizni. A Tábor helyszínén jogosulatlanul tartózkodó személyek kötelesek a helyszínt azonnal elhagyni. A sérült karszalag érvénytelen, elveszett, vagy bármilyen módon manipulált karszalagot EZO FLOW nem cseréli.

7. Magatartási szabályok

7.1. Látogatók a Tábor területén kötelesek az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF valamint a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti. Látogató a természeti értékek megóvására fokozottan ügyel a Rendezvény helyszínén és körülötte.

7.2. EZO FLOW előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Tábor helyszínén.

7.3. A Tábor területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben árusító személyek jogosultak felszólítani a Látogatót a kor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatására. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Tábor területén tilos, azt a törvény bünteti.

7.4. Előzetesen be nem jelentett módon, EZO FLOW írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. EZO FLOW jogosult ilyen szerveződést haladéktalanul befejeztetni, a felszólítás után azon résztvevőket, akik ezen tevékenységüket EZO FLOW vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvényről kivezettetni.

7.5. A Tábor területén az EZO FLOW szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését és betartatását. Látogató vállalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat haladéktalanul követi.

8. Hang- és képfelvétel

8.1. Látogató tudomásul veszi, hogy EZO FLOW a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet, valamint az általa megbízott szerződéses partnerek, közreműködő partnerei, más Látogatók és harmadik személyek is. Ennek megfelelően Látogató kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

8.2. Fenti megjelenéseken annak készítője a Látogató tekintetében korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználásra (Rendezvény népszerűsítése, többszörösítés, közzététel, átdolgozás, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés – online és offline módokon, egyidejű és későbbi felhasználás során, stb.), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani EZO FLOW -val szemben a fentiek kapcsán.

8.3. Látogató jogosult a Rendezvényen kép- és hangfelvételt készíteni, azzal a kitétellel, hogy a Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem (illetve kereskedelmi célból, ellenérték nélkül sem) hasznosíthatja. A felvételeken szereplő Látogatókat a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. EZO FLOW kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen 6. pont rendelkezéseit nem tartják be.
 

9. Házirend

Tábor helyszínének Házirendjét EZO FLOW elérhetővé teszi a honlapján, illetve a Tábor beléptető kapuinál igény esetén betekintésre lehetőséget biztosít. Látogató köteles jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl a Házirendben foglalt szabályok, rendelkezések maradéktalan betartására is.

10. Felelősség

10.1. EZO FLOW fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényen nyújtott előadásokat, programokat, szolgáltatásokat szükség esetén módosítsa, alakítsa. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén.

10.2. Látogató tudomással bír arról, hogy a Rendezvényen nem minden szolgáltatást EZO FLOW nyújt, egyes szolgáltatások igénybevétele során a jogviszony közvetlenül Látogató és Közreműködő között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek őket illetik, illetve terhelik. EZO FLOW nem vállal felelősséget a szerződéses partnerei által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

10.3. EZO FLOW nem vállal felelősséget a Tábor területén őrizetlenül hagyott tárgyakért, beleértve a sátorban, autóban, szálláson hagyott tárgyakat is

10.4. Látogató kijelenti, hogy az általa a belépővásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért EZO FLOW nem vállal felelősséget.

10.5. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért EZO FLOW nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás,

10.6. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa (gyermeke vagy házi kedvence) által okozott károkért, mind EZO FLOW, mind Helyszín, mind szerződéses partnerei, mind közreműködők, mind a további látogatók és harmadik személyek tekintetében.

11. Regisztráció/Vásárlás

11.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit. megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez

11.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

11.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

11.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

12. Megvásárolható Szolgáltatások és termékek köre

12.1. A megjelenített termékek/Szolgáltatások kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

12.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

12.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

12.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

12.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

13. Rendelés Menete

13.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba

13.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

13.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

13.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a következő terméket és a kosárba teszi. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti az aktuális terméket.

13.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

13.5.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek/Szolgáltatások ellenértékét a kiállított számlán/visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék/ Szolgáltatások(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

13.5.2. Szállítási költség:

A www.e-z-o.com weboldal tartalmazza az aktuális szállítási árakat

13.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

13.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

13.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

13.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

13.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

14. Megrendelések felddolgozása és teljesités.

14.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

14.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

14.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/Szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

14.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
 

15. Elállás Joga

15.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

15.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

15.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

15.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

15.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

15.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

15.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;.

15.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

15.9. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

15.10. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

15.11. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

15.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

15.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

15.14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

15.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

15.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

15.17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

15.18. Elállási jog gyakorlásának a menete
15.19.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.

15.19.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

15.19.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

15.19.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

15.19.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 

16. Jótállás,Szavatosság Kellékszavatoság

16.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

16.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

16.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

16.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

16.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

16.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

16.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

16.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

16.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

65.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

16.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

16.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

16.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

16.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

16.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 

17. Záró rendelkezések

17.1. Az EZO FLOW S.R.L Romániában bejegyzett, Romániai székhellyel rendelkező gazdasági társaság, mely jogügyleteire a Román jog szabályai irányadóak.

17.2. EZO FLOW jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni. illetékességét.

17.3. EZO FLOW munkatársai a Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a Rendezvény helyszínén működtetett Recepcióban, vagy az info@e-z-o.com e-mail címen fogadják.
 

18. Szerzői jogok és védjegyek

18.1. EZO FLOW weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok EZO FLOW és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg EZO FLOW vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

18.2. EZO FLOW jogosult Látogató Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

18.3. Miután a e-z-o.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a e-z-o.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

18.4. A e-z-o.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

18.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

18.6. Tilos a e-z-o.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a e-z-o.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

18.8. Az e-z-o.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

18.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

19. Vis maior

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.), melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, mely ezen esemény következtében állt elő.

20. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatvédelmi nyilatkozat

Budapes, 2018. május 08

21. BARION

További tájékoztatás az alábbi linken elérhető: Barion tájékoztatás